PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

KAJ JE?

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu.

Elementi promocije zdravja na delovnem mestu:

 • izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja
 • spodbujanje zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja
 • omogočanje izbire zdravega načina življenja in spodbujanja osebnostnega razvoja

Promocija zdravja na delovnem mestu je dobra investicija tako za delodajalca kot delavca. Lahko je uspešna le, če je vključena v vse organizacijske procese kot trajen element.

O davčni obravnavi promocije zdravja na delovnem mestu je DURS izdal naslednje pojasnilo: DURS o promociji zdravja na delu

ZAKAJ JE POMEMBNA?

Če podjetje oziroma delovna organizacija promocijo zdravja na delovnem mestu načrtuje resno in sistematično, lahko pričakuje veliko pozitivnih učinkov. Tako bolj zdravi in zadovoljni delavci manj izostajajo z dela; raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 evrov zaradi manjših stroškov izostajanja z dela (OSHA, 2010). Zdravi in zadovoljni delavci so tudi bolj motivirani za dobro delo, v manjši meri imajo željo po menjavi službe. Delovna organizacija, ki skrbi za svoje zaposlene, pridobi tudi ugled v ožjem in širšem okolju.

O davčni obravnavi promocije zdravja na delovnem mestu je DURS izdal naslednje pojasnilo: DURS o promociji zdravja na delu

KORISTI ZA DELODAJALCA

 • Zmanjšana odsotnost z dela za od 10 do 35%. *
 • Zmanjšanje prezgodnje pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja zanje.
 • Zmanjšanje invalidnosti pri zaposlenih.
 • Manjše tveganje za poklicne bolezni in bolezni povezane z delom.
 • Večja motivacija zaposlenih, ki posledično izboljša produktivnost podjetja.
 • Zmanjšana fluktuacija zaposlenih in večja pripadnost podjetju.
 • Izboljšana delovna klima.
 • Višja konkurenčnost podjetja.

* Vir: Povratna informacija naših strank

KORISTI ZA ZAPOSLENEGA

 • Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.)
 • Višja raven zdravstvene pismenosti, večje funkcionalne sposobnosti.
 • Večje zadovoljstvo z delom ugodno vpliva na večjo produktivnost pri delu.
 • Sproščeno in stimulativno delovno okolje, v katerega se delavec rad vrača.
 • Spodbujanje osebnega razvoja ter profesionalne rasti.
 • Varno delovno okolje.
 • Priporočeno vsaj 10 masaž, da so rezultati koristni.

KORISTI ZA DRUŽBO

 • Ohranjanje funkcionalnih sposobnosti ljudi v kasnejšem življenjskem obdobju, ki so nujne za aktivno participacijo na trgu dela.
 • Zmanjšanje prezgodnje obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj ter podaljševanje zdravih let življenja.
 • Boljša izkoriščenost vseh človekovih potencialov in možnost medgeneracijskega povezovanja.
 • Večja socialna vključenost.

ZAKONODAJA

Delodajalec je v skladu z zakonom (zakon o varnosti in zdravju pri delu) dolžan:

DAVČNI VIDIK PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Gre za davčno priznan dohodek?

Za ugotavljanje dobička se priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov. Če odhodki niso potrebni za pridobitev prihodkov (niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti; imajo značaj privatnosti; niso skladni z običajno poslovno prakso), ne izpolnjujejo pogojev za priznanje po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Če se ukrepi za promocijo izvajanja zdravja in varnosti na delovnem mestu ne izvajajo na delovnem mestu med delovnim časom, ne gre za davčno priznan dohodek.

Pravica do odbitka DDV

Davčni zavezanec naj bi načeloma imel pravico do naknadnega odbitka DDV, ki ga je že plačal v zvezi z nabavami blaga in storitev, preden je to uvrstil za namene davka na dodano vrednost, vendar pa je le-ta mogoč po natančnem pregledu okoliščin in zadostitvi vseh pogojev za odbitek DDV.

O davčni obravnavi promocije zdravja na delovnem mestu je DURS izdal naslednje pojasnilo: DURS o promociji zdravja na delu

Davčna olajšava